P.O.W. we Frampolu cz.III

Wielu członków, P.O.W. pochodzących z Frampola ubiegało się o uhonorowanie ich działalności w tej organizacji oraz ich wkładu w Odzyskanie Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wielu z pośród nich brało czynny udział w walkach z bolszewikami, jak również z Niemcami o utrzymanie przy Polsce jak największych terenów na Wielkopolsce i Górnym Śląsku.  Walczyli nie tylko orężem, ale prowadzili działalność agitacyjną wśród ludności, a w szczególności wśród młodzieży, aby wstępowała do wojska i broniła niezawisłości Odrodzonej Ojczyzny. Tak jak jest, to teraz, tak i było w tamtych czasach nie wszystkich działalność była doceniana. Często z nieznanych przyczyn, a może z tego powodu, że część osób związana była politycznie nie z tym obozem, który decydował o uhonorowaniu Krzyżem lub Medalem Niepodległości odznaczeń nie otrzymała. Czytając te materiały, które będę sukcesywnie przedstawiał, będziemy mogli wyrobić sobie własne zdanie na ten temat.

Jedne dokumenty, o nadanie Krzyża bądź Medalu Niepodległości dla osób, które ukończyły tylko szkołę powszechną sporządzane były przez osobę, która lepiej od nich umiała pisać, te są mniej ciekawe, bo zawierają mało faktów o działalności organizacji P.O.W. we Frampolu. Część peowiaków uczyła się w szkołach poza Frampolem, jak na przykład w Biłgoraju, Janowie Lubelskim, czy też Leżajsku, a niektórzy nawet studiowali. Z dokumentów tych ludzi możemy więcej dowiedzieć się o działalności ich osobiście, jak również o działalności całego P.O.W. Frampolskiego.  Opracowałem ten materiał po, to, aby ocalić od zapomnienia tych ludzi, którzy w większym bądź mniejszym stopniu przyczynili się odzyskania niepodległości i jej zachowania.

Nie wiem, czy opracowałem wszystkich członków P.O.W. z Frampola, bardzo chętnie uzupełnię ten materiał, jak uzyskam dodatkowe informacje o osobach, które jeszcze w P.O.W. działały. Aby przybliżyć sylwetki przedstawianych peowiaków uzupełniłem dokumenty o ich  zdjęcia, które mam w swoich zasobach.  Mam nadzieję, że Pan Zenon Baranowski z Janowa jeszcze jakieś dokumenty do opracowania mi podeśle. A może ktoś z Frampola ma jakieś wiadomości związane z tym tematem.

W dwóch poprzednich wpisach związanych z P.O.W. we Frampolu przedstawiłem materiał opracowany przez pana Augustyna Niderlę i  życiorys pana Zygmunta Strzeleckiego dołączony do jego materiałów związanych z ubieganiem się o nadanie Krzyża i Medalu Niepodległości. Obydwaj nie urodzili się we Frampolu, ale tutaj zamieszkiwali w pewnym okresie swego życia i tutaj działali na rzecz odzyskania Niepodległości.

Augustyn Niderla uhonorowany został Medalem Niepodległości, a Zygmuntowi Strzeleckiemu takiego wyróżnienia odmówiono. Na wniosku wpis: Brak podstaw 25157.

Chodaczyński Stanisław[1] PS. „Owies”

Chodaczyńscy

 1900 – 1978                                                                                                                

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo – niepodległościowej:

Po ukończeniu Szkoły ludowej pracowałem w zawodzie tkackim. Dnia 2 kwietnia 1917 roku wstąpiłem do POW we Frampolu, odrywając się od pracy spełniałem wszelkie obowiązki organizacyjne  w przygotowaniu się do służby wojskowej. Dnia 6 listopada 1918, z powstaniem Komendy Obwodu POW, jako ochotnik  wstąpiłem do wojska, do batalionu , który formował się  Zamościu. Z batalionu Zamojskiego zostałem przydzielony do 35 pp. Mającego swe miejsce postoju w Zamościu, zostałem z pierwszym batalionem tegoż pułku odesłany na granicę niemiecką pod Mysłowice. W miesiącu maju 1919 r. zostałem z temże batalionem odesłany na front bolszewicki, w Pruskie Błota i brałem udział we wszystkich wojnach z 1 batalionem 35 pp.- do ukończenia wojny. Po ukończeniu wojny zostałem bezterminowo urlopowany, jako jedyny żywiciel rodziny w miesiącu wrześniu 1921 roku. Podpisał : Stanisław Chodaczyński.

Zamieszkały we Frampolu ul. Wesoła 30.

Odznaczony „Krzyż Walecznych” nadany rozk. Nr 55. Dow.9 Dp. Nr  leg 37539. Odznaka frontowa za pobyt na froncie  od maja 1919 do października 1920. „Krzyż za Obronę Wilna

Nazwiska świadków, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

Franciszek Oszust s Teofila, Józef Siemczyk, Stanisław Oszust mieszkańcy Frampola.

Medal Niepodległości nadany Zarządzeniem Prezydenta Rzplitej. dnia 19 czerwca 1938 roku MP Nr 140, poz. 245[2].

Dudek  Bernard[3] ps. „Dąb”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1897- 1982

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

Urodziłem się dnia 11 listopada1897 roku we Frampolu powiatu biłgorajskiego, młode lata spędziłem pod opieką rodziców. W 11 roku życia zacząłem uczęszczać do szkoły powszechnej rosyjskiej we Frampolu, gdzie ukończyłem jeden oddział,  później pomagałem ojcu na roli, jako najstarszy syn. W  roku 1917 wstąpiłem do POW, wszelkie ćwiczenia i rozkazy spełniałem uczciwie. Brałem czynny udział w proteście Brzeskim, w rozbrajaniu okupanta, a w dniu 4 listopada 1918 roku wstąpiłem do tworzącej się armii polskiej, w której przesłużyłem aż do 21 maja 1921 roku. Po zwolnieniu się z wojska pracuję na roli i zajmuję się tkactwem.

Odznaczenie: Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu 25.01.1937.  Zarządzenie  Prezydenta RP ogłoszono  dnia 24.04.1937 w MP nr 93, poz.128.

 

 Dudek Paulin [4]  PS. „Zagłoba”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1897 – 1986

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

Urodziłem się w osadzie Frampol pow. Biłgorajskiego dnia 16 maja 1897 r. Dziecięce lata spędziłem w domu pod opieką rodziców. Mając 10 lat zacząłem uczęszczając do szkoły  powszechnej rosyjskiej we Frampolu, a po ukończeniu takowej nie mając funduszów na dalsze kształcenie się ze względu na niezamożność rodziców pomagałem rodzicom w domu, a mianowicie nawijałem cewki do robienia płótna na warsztacie ręcznym, z czasem nauczyłem się, więc obecnie to rzemiosło uprawiam.

W roku 1914 , kiedy rozpoczęła się wojna europejska odczułem instynkt wewnętrzny na przyszłość naszej Ojczyzny, która była w niewoli i z chwilą stworzenia się w naszym miasteczku organizacji POW wstąpiłem w czerwcu, a nawet  wcześniej w roku 1916 do tej, że  organizacji, ażeby być na przyszłość wyszkolonym żołnierzem, żadnych ćwiczeń nie opuściłem. Wszelkimi sposobami  starałem się być przeszkodą zaborcom, a mianowicie brałem czynny udział w manifestacjach, protestach, a ostatnio rozbrojeniu Austriaków. Po rozbrojeniu okupantów jako ochotnik wstąpiłem do tworzącej się armii Polskiej w dniu 6 listopada 1918 roku. Służyłem w 35 pp., później w Kompanii Stacji  Zbornej, a ostatnio w 45 pp. Skąd po układzie Ryskim i zakończeniu działań wojennych zostałem zwolniony, jako nienadający się do służby, do domu.

Świadkowie, którzy mogą poświadczyć prawdziwość  pracy niepodległościowej:

– Kłos Tadeusz, Miazga Lucjan, Miazga Józef, Wąsek Bolesław i wielu innych.

Wniosek o nadanie Krzyża Niepodległości pozytywnie zaopiniowany przez Okręgową komisję Odznaczeń Związku Peowiaków 24.10.1936 , a Zarząd Okręgu Związku Peowiaków w Lublinie przychylił się do wniosku Okręgowej Komisji 26.10.1936 r. Podpisał St. Lelek -Prezes

Odznaczenie: Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu 25.01.1937.  Zarządzenie  Prezydenta RP ogłoszono  dnia 21.04.1937 w MP nr 93, poz.128[5].

Filipowicz Józef [6]

1874 – 1940

Do  Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości  w Warszawie                                      Wpłynęło 26.08.1938

Józef Filipowicz s. Aleksandra zam. We Frampolu pow. Biłgoraj

 Prośba

Niniejszym proszę łaskawie o przyznanie mi Krzyża lub Medalu Niepodległości za moją pracę niepodległościową w latach  1904-6.

Urodziłem się we Frampolu w m. grudniu 1874 roku, gdzie ukończyłem szkołę powszechną, a następnie nauczyłem się stolarstwa i już nadal pracuję w tym zawodzie. W 1904 roku wstąpiłem do tajnej organizacji Niepodległościowej założonej przez Moskalewskiego Stanisława, który w Polsce wolnej piastował urząd wojewody lubelskiego. Przyjezdni prelegenci wygłaszali odczyty o  bohaterskich czynach Narodu Polskiego, o wspaniałych dziejach naszego Narodu, zagrzewali nas do miłości Ojczyzny, do poświęcenia się dla Niej, uczyli jak należy  gnębić wroga, jak siły jego osłabiać. Jako szczery  patriota postanowiłem dotąd  nie żałować swego życia i mienia na usługi oswobodzenia Ojczyzny. Na zebraniach potajemnych, które odbywały się w lasach, na cmentarzu lub prywatnych domach stale byłem obecny , gdzie tylko zachodziła potrzeba  stawałem gotów na wszelkie rozkazy władz zwierzchnich. Kierownikiem oddziału  we Frampolu był Leon Maciurzyński, obecnie zam. W Zamościu przy ul. Piłsudzkiego 45. Prócz tego kolportowałem różne pisma i broszury polityczne, jak „Polak”, „Ziemia Chełmska”, „Ziemia Zamojska” i innych, brałem udział w pracy terrorystycznej, jak zamalowywaniu i niszczeniu rosyjskich napisów, godeł i posągów, w napadach na mieszkania rosyjskich urzędników i polskich służalców. W chwilach groźnych i niebezpiecznych nigdy się nie ulękłem i mężnie stawiałem czoła. Gdy otrzymaliśmy polecenie od zwierzchnich władz organizacyjnych, by zwołać zebranie gminne i przeprowadzić na nim uchwałę, by urzędowanie odbywało się w języku polskim, zaagitowaliśmy całą gminę, doprowadzili do przeprowadzenia takiegoż zebrania wraz z przeprowadzeniem takiej uchwały. Wiarygodność powyżej przytoczonych faktów stwierdzam własnoręcznym podpisem.

Frampol 29.12.1937  Józef Filipowicz

My członkowie organizacji Niepodległościowej w latach 1904-6 r. własnoręcznymi podpisami stwierdzamy wiarygodność wyżej zapodanych faktów: Łaźniak Władysław, Paulin Jasiński, Stanisław Miazga, Wacław  Miazga, Leonard Kras.

Własnoręczność podpisów w/w potwierdził Wójt Jan Dziuba . Frampol 29.12.1937.

 

Odrzucono: Brak podstaw 43181       26 czerwiec 1938.

 

Furmanek Jan PS. „Kania”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1895 –

Urodzony 4 sierpnia 1895 roku w Kolonii Teodorówce[7] gm. Frampol, syn Jakuba i Tekli  z Nawrockich małżonków Furmanków.

Posiadał polskie odznaczenia o czym podaje w Kwestionariuszu: – Za ofiarną pracę,  X-cio  lecia Ochotniczej Straży Pożarnej i odznakę opiekuna Społecznego.

Przebieg pracy ideowo-niepodległościowej:

Wstąpił do P.O.W. w lipcu 1916 r. we Frampolu, brał czynny udział w ćwiczeniach, w początkach 1918 roku został mianowany komendantem we wsi Teodorówce. W listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego, jako ochotnik.

Trochę więcej  szczegółów możemy wyczytać z „Zeznania dotyczącego służby w P.O.W.”. Zaprzysiężony członek organizacji od 1916 roku do listopada 1918, przysięgę składał na ręce Józefa Miazgi, który był jego bezpośrednim przełożonym. W P.O.W. pełnił funkcję szeregowca. W Wojsku Polskim jako ochotnik służył od listopada 198 roku do listopada 1920 roku w 50 pułku.

Rękopis zaświadczenia: -„ Niniejszym zaświadczam, że Ob. Jan Furmanek był członkiem czynnym polskiej organizacji wojskowej, do której należał od  roku 1916-go do roku 1918 tj. do czasu powstania państwa polskiego, skąd wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. B. komendant miejscowy „Kmicic” Frampol 27.VI.1932. Stwierdzam podpis Józefa Miazgi. Wójt gminy –podpis nieczytelny.

Okręgowa Komisja Odznaczeniowa Peowiaków w Lublinie postawiła wniosek o nadanie Krzyża Niepodległości 24 października 1936 roku. Zarząd Okręgu Związku Peowiaków w Lublinie do wniosku Komisji się przychyla 26 października 1936 r.

Zarządzeniem Prezydenta Rzplitej[8]  z dnia 8 listopada 1937 roku otrzymał Medal Niepodległości  MP 259. Poz. 409 z 10 listopada 1937 r.

Gabryszewski Jan Ps. „Szczebrzeszyn”

Obraz 016

1900 -1967

Frampol Ogrodowa  2

Urodził się we Frampolu 13 kwietnia 1900 – zmarł 26 listopada 1967 Był synem Antoniego i Agnieszki z Zalewów. Rodzice, jak i większość mieszkańców Frampola byli rolnikami i jednocześnie trudnili się tkactwem. Nie długo był pod opieką rodziców ponieważ ojciec Jan umiera w roku 1910, kiedy Jan miał 10 lat, zaś  matka umiera w 5 lat po nim w roku 1915, w czasie kiedy trwała I wojna światowa, Jan miał wtedy 15 lat. Jan miał starszego o 12 lat brata Antoniego[9], który wyjechał i osiadł na stałe w USA, pozostał więc na tym świecie sam.

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

Po ukończeniu szkoły ludowej we Frampolu pracowałem jako tkacz, w roku 1917 dnia 3 marca wstąpiłem do Organizacji POW we Frampolu, spełniałem wszelkie obowiązki organizacyjne, brałem czynny udział w rozbrajaniu . W dniu 11 listopada 1918 roku wstąpiłem do Powiatowej Komendy Żandarmerii w Janowie Lubelskim. W czerwcu roku 1919 otrzymałem przydział do Ekspozytury Żandarmerii Polowej w Łucku i w tejże pełniłem służbę do inwazji bolszewickiej, w czasie inwazji spełniałem obowiązki przy Dowództwie Oddziału Żandarmerii Okręgu Etapowego Wołyń, po inwazji zostałem przeniesiony do 21 szwadronu Żandarmerii w Dziwnie. W dniu 25.11. bezterminowo urlopowany z Kadry Szwadronu Zapasowego przy 7 Dywizji Żandarmerii w Poznaniu.      Rozk. M.S. Wojsk.                                                                     Podpisał: Gabryszewski Jan

Posiadane odznaczenia:

Medal Pamiątkowy za wojnę 1918-1921 r. Rozk. D.O.K II Nr 24/35

Gabryszewski Jan syn Antoniego za działalność POW oraz za udział, jako ochotnik w wojnie z bolszewikami odznaczony został „Medalem Niepodległości”.

Odznaczenie: Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu 25.01.1937.  Zarządzenie  Prezydenta RP ogłoszono  dnia 08.11.1937  ogłoszone w MP nr 259, poz.409[10].

[1] Stanisław Chodaczyński  ur.  1899 był synem Teofila i Franciszki z Odrzywolskich
( zdjęcie z 1958 roku)

[2]http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r55522805,CHODACZYNSKI-STANISLAW.html

[3] Syn Teofila i Apolonii z Białasów. Zmarł 18.06.1982 r. pochowany na Frampolskim cmentarzu.

[4] Syn Jana i Apolonii z Filipowiczów małżonków Dudków.

[5] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r62421590306,DUDEK-PAULIN.html

[6] Filipowicz Józef ur. W roku 1874 we Frampolu syn Aleksandra i Franciszki z Dubielów.

[7] W momencie składania wniosku zamieszkały był w Kolonii Żuków gm. Krzczonów.

[8] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r947229028089,FURMANEK-JAN.html

[9] Ojciec Franciszka Gabryszewskiego –„Gabreski” asa lotniczego- pisałem o nim na moim blogu.

[10] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r49165017312,GABRYSZEWSKI-JAN.html

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s